inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi kolem Průkazu Energetické Náročnosti Budovy (PENB)

Za dobu necelých 3 let jsme jako jedna ze zpracovatelských společností PENB odpovídali na několik tisíc různých dotazů od vlastníků nemovitostí k energetickým průkazům. Tyto dotazy a odpovědi jsme zde zpracovali pro Vaše každodenní potřeby při dotazech, na které potřebujete znát kvalifikované a plané odpovědi. V rámci naší technické podpory jsme i nadále připraveni na Vaše další dotazy kdykoliv odpovídat, jestliže nám je budete zasílat na email obchod@cs-as.cz.

Jednolivé odpovědi zde naleznete po rozkliknutí uvedených otázek.

 • Musí se zpracovávat PENB když je stavba určena k demolici?

  Je třeba rozlišovat, zda je stavba vybavena nějakou technologií na vytápění či ohřev teplé vody. Jestliže budova není těmito technologiemi vybavena a to ani mobilními technologiemi, tedy např. přímotopy a nejsou v objektu instalované ani radiátory, pak není objekt v režimu energetického hospodářství a není k takovému účelu třeba PENB zpracovávat. Je však třeba toto doložit čestným prohlášením vlastníka nemovitosti a dost podrobnou fotodokumentací z interiéru nemovitosti.

 • Pokud se lidé domluví, že PENB nechtějí, je to možné aby se PENB nedělal?

  Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií absolutně nepřipouští, že by se mezi sebou klienti na nezpracování PENB mohli jakkoliv domluvit. Pokud nedojde ke zpracování PENB, pak jde o porušení zákona ze strany prodávajícího vlastníka nemovitosti. Pokutu za nedodržení povinnosti může vlastník dostat od kontrolního orgánu i zpětně po dobu 5 let od uzavření smlouvy. Jediné písemné ujednání je možné u objektů vystavěných a uvedených do provozu před rokem 1947, pokud objekt neprošel významnou změnou (25% změn na obálce budovy).

 • Je možné realizovat PENB pouze na bytovou jednotku?

  PENB na byt nelze zpracovávat. Průkaz musí být zpracován na celý bytový dům, kde se bytová jednotka nachází. Na trhu se však nachází i někteří zpracovatelé, kteří Vám budou tvrdit opak. Vyhláška 78/2013 však tento způsob zpracování neumožňuje.

 • Prodává se rodinný dům, který se užívá jako dům k rekreaci. Musí být PENB?

  Zde je rozhodné, jak je dům zapsán na katastru nemovitostí v účelu užívání nemovitosti. Pokud je zde zapsán jako objekt k bydlení, je třeba pro prodej PENB nechat vypracovat. V případě účelu užívání, kde je zapsáno, že je to pro ostatní účely, je třeba sledovat, zda má objekt číslo popisné. Zde platí stejné pravidlo, tedy nechat zpracovat PENB.

 • Majitel prohlašuje o svém domě, že je v třídě G, musí i přesto realizovat PENB?

  Majitel nemovitosti může o svém objektu prohlašovat, co jej napadne, toto prohlášení není ve smyslu zákona a povinnosti zajistit PENB směrodatné. K tomuto účelu je jediným správným posudkem vypracovaný PENB autorizovanou osobou.

 • Majitel prodává byt v bytovém domě po 1. 7. 2015. Stačí mu faktury za energie?

  Prodej bytové jednotky se od 1.7. 2015 řídí naprosto novými pravidly. Majitel bytu musí žádat PENB písmeně a prokazatelně u SVJ nebo majitele bytového domu. Tato výzva by měla obsahovat účel požadavku PENB, lhůtu do max. 14 dnů od výzvy dodat PENB v ověřené kopii a upozornění na povinnost SVJ nebo majitele, že je to v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Jestliže majitel PENB na základě první výzvy nezíská, odešle druhou výzvu s termínem do 7 -10 dnů s tím, že se odkáže na první výzvu a upozorní SVJ či majitele, že pokud PENB neobdrží, bude nucen toto postoupit SEI. Pakliže ani po druhé výzvě majitel bytu PENB nezíská, pošle kopie korespondence na SEI se stížností a požadavkem aby SEI zajistilo od SVJ nebo majitele PENB. V takovém případě posléze může majitel bytu využít toho, že PENB nedostal a může jej případně nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky a nemusí již dále na PENB čekat.

 • Majitel pronajímá byt, musí mít PENB?

  Pro pronájem bytové jednotky bude třeba PENB od 1. ledna 2016 ke každé nově uzavírané nájemní smlouvě, která bude uzavírána po tomto termínu.

 • Majitel pronajímá kanceláře v administrativním komplexu, musí mít PENB?

  Pokud klient využívá celý objekt k podnikatelské činnosti a je tedy určen jako celek k pronájmu a to i po částech, musí mít PENB ke každé nově uzavírané smlouvě již nyní, respektive již od 1. ledna 2013. V případě, že pronajímatel vlastní či užívá ve stejném objektu část pro své bydlení či podnikání, týká se jej tato povinnost až od 1. ledna 2016.

 • Majitel má rozestavěný dům bez čísla popisného. Musí se dělat PENB?

  Při prodeji rozestavěné stavby je třeba zpracovat PENB podle původního účelu či záměru výstavby objektu, tedy podle původní projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby. Před dokončením stavby bude buď PENB aktualizován o změny, které nastanou dostavěním stavby v rámci změn, nebo bude použit ke kolaudaci objektu.

 • Musí se dělat PENB k bytovému domu kde se neprodává žádný byt?

  Od 1.7.2015 se PENB pro bytový dům realizovat nemusí, pouze tehdy kdy je správce domu či SVJ písmeně o PENB požádáno některým z vlastníků bytových jednotek.

 • Je možné z PENB zjistit technický stav a kvalita objektu?

  Ano, samotný PENB se skládá nejen z energetického posouzení, ale jde zde i o částečné posouzení obálky budovy, tedy zde lze prostřednictvím konstrukcí v protokolu zjistit tepelné ztráty a prostupy na jednotlivých konstrukcích, rozměry a kvalitu jednotlivých konstrukcí. Vedle toho se zde posuzují veškeré tepelné zdroje a jejich účinnost, které mají velmi často velký vliv na samotné provozování energetické náročnosti budov. PENB není na 100% dokument zachycující podrobný technický stav nemovitosti, nicméně je to dokument, který nám cca 40-50% o stavu nemovitosti napoví, v jakém stavu se nachází. V rámci předsmluvního ujednání dle NOZ je PENB velmi důležitým dokumentem celého smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

 • Dělá se PENB pouze k prodeji budovy?

  PENB se realizuje v největším procentu zastoupení k prodeji nemovitostí. Posléze se zpracovává pro pronájmy budov, pronájmy komerčních prostor, které se nacházejí v komplexech, které jsou určeny jako celek k pronájmům. Vedle toho se PENB realizuje ke všem stavebním povolením, ohláškám staveb, před dokončením stavby či rekonstrukce, při instalaci nového zdroje (tepelné čerpadlo, solární systémy), při podkladech pro získání dotace Nová zelená úsporám.

 • Kdo a jak kontroluje správnost PENB včetně jeho existence?

  Technickou i věcnou správnost kontroluje Státní energetická inspekce (SEI). Od 1. 7. 2015  se setkáme s kontrolami prostřednictvím webových portálů a povinnosti založené zákonem 406/2000 inzerovat u každé nemovitosti k bydlení či podnikání energetickou třídu a vypočítanou hodnotu dle PENB.

 • Kdy správně musí být PENB vyhotovený?

  Podle zákona 406/2000 musí být PENB zpracovaný nejpozději v rámci nabídky nemovitosti ve veřejných nabídkách, tedy k inzerci nemovitosti na internetu, v tisku a dalších způsobech veřejné nabídky. Tato povinnost je platná již od 1. ledna 2013. Od 1. 7. 2015 se výrazným způsobem zvyšuje kontrola všech nabízených nemovitostí jak pro vlastníky nemovitostí, kteří si prodávají nemovitosti sami, tak i pro realitní zprostředkovatele.

 • Kdo je odpovědný za to, že není PENB při prodeji či pronájmu nemovitosti?

  Celá odpovědnost doposud leží na straně majitele nemovitosti nebo na insolvenčním správci.

 • Je nemovitost s označením G špatná?

  Většina majitelů nemovitostí, ale i makléřů vnímají pouze energetické třídy zařazení nemovitosti do dané kategorie vyznačené písmenky A-G. To je však velká chyba, jelikož nemovitosti posuzované od 1. 4. 2013 a vyhlášky 78/2013 se posuzují formou referenční budovy a zde nastává jiný systém vyhodnocení budovy, než jako tomu bylo za předešlé vyhlášky. Majitele a také makléře by především měl zajímat skutečný vypočtený stav požadovaných energetických náročností budovy, který se nachází v černé šipce naproti barevné šipce s kategorii energetické třídy. Tato hodnota za m2/kW/rok je totiž násobkem skutečné hodnoty objednané sazby energie, nebo energie odebírané. Zde se teprve skutečně vlastník budovy může rozhodnout, zda je pro něj dům ekonomicky a energeticky úsporný či nikoliv. Také zde významnou roli faktor kvality technologií na vytápění, kde pokud je obálka domu kvalitní a tepelný zdroj nikoliv, může být celkový výsledek energetické náročnosti v horší kategorii. Ovšem to automaticky neznamená, že musí být špatná celá nemovitost v rámci energetické náročnosti a konstrukcích. Na toto téma je dobré absolvovat samostatné školení, aby si makléř mohl z PENB lépe určit i faktickou kvalitu nemovitosti.

 • Lze PENB aktualizovat po výměně kotle či zateplení?

  Jistě je možné PENB aktualizovat v jakémkoliv smyslu a náročnosti. Pro zajištění rozumné ceny aktualizace je však dobré se obrátit na původního zpracovatele prvního PENB, který PENB zpracoval. V případě naší společnosti se jedná o stokorunové investice.

 • Je možné aby PENB zpracoval znalec na nemovitosti?

  PENB může zpracovávat pouze autorizovaná osoba zapsaná na MPO v databázi energetických specialistů. PENB nelze zpracovávat a osvědčovat jinými osobami.

 • Je možné, aby nezateplená budova měla označení A?

  Pro určení kategorie A není rozhodující způsob zateplení, ale samotná obálka budovy z jakých stavebních materiál je nemovitost postavena. Pokud je objekt nezateplený (např. minerální vatou či polystyrenem) neznamená to, že obvodové konstrukce nemají zateplovací izolační materiály uvnitř konstrukcí. To se však týká novostaveb, nikoliv domů starších 6 -10 let, kdy se pro výstavbu tyto technologie ještě ve velice malé míře používali. V ostatních případech jde o smyšlený energetický údaj hodný prověření od SEI.

 • Jak je možné získat informaci o platnosti PENB a správnosti vyhotovení?

  V první řadě nejjednodušší ověření je se podívat na databázi zpracovatelů na MPO, zda je zpracovatel zapsán v databázi autorizovaných osob s oprávněním na PENB. Posléze lze nechat prověřit správnost dotazem na SEI.

 • Jak dlouho je PENB platný?

  PENB je platný od data vystavení 10 let nebo do větší změny na objektu realizované, tedy 25% na obálce budovy nebo při výměně tepelného zdroje. Po také změně nelze již použít PENB k dalšímu prodeji či pronájmu a musí se nechat aktualizovat.

 • Lze pro prodej nemovitosti použít starý PENB z roku 2009?

  Ano, lze je použít, nicméně hodnoty na tomto PENB budou současnou nemovitost a její hodnocení významně poškozovat, protože nová vyhláška 78/2013 podle které se PENB nyní zpracovávají je poměrně dost objektivnější a tak i výsledky výpočtů budou významně jiné.

 • Kdo je odpovědný za PENB na straně bytového domu?

  U bytového domu je za PENB odpovědný vůči vlastníkům bytových jednotek objednatel, tedy SVJ. Pokud SVJ nechá zpracovat PENB u pochybného zpracovatele, může tím nevědomky poškodit všechny vlastníky bytů, kteří s tímto PENB budou prodávat svůj byt.

 • Jak mohu získat PENB od vlastníka bytového domu či administrativní budovy?

  PENB lze získat pouze na písemnou výzvu SVJ doručenou nejlépe poštou, doporučeně. Je třeba vyžadovat ověřenou kopii celého PENB. Pro inzerci stačí pouze grafická část PENB, pro uzavření kupní smlouvy již musí být PENB kompletní.

 • Jak je možné se stavět k nemovitostem postaveným před rokem 1947?

  Všechny nemovitosti s rokem uvedením do provozu před rokem 1947 budou moci využít výjimky nerealizovat PENB při prodeji nemovitosti za podmínky, kdy se a tomto písemně domluví prodávající a kupující. Vedle toho ale tato výjimka bude povolena pouze u objektů, které po celou dobu své existence neprošli změnou na obálce budovy o více jak 25%. Prokazování toho, že objekt stojí dodnes beze změn od doby svého uvedení do provozu, bude na straně vlastníka nemovitosti v případě, že bude požádán o prokázání tohoto původního a současného stavu. V praxi dost dobře nepoužitelné.

 • Co je třeba k vypracování PENB za podklady?

  K vlastnímu zpracování musíme disponovat všemi rozměry obálky budovy včetně síly konstrukcí, skladby materiálů, velikostí oken, jejich teplenými prostupy, technologie na vytápění, atd. U rodinných domů je mnohdy rychlejší a přesnější zaměřit celou nemovitost i přesto že majitel disponuje částečnou dokumentací. U novostaveb je možné využít plnohodnotnou projektovou dokumentaci, ovšem i tak musí dojít k návštěvě technika na příslušné nemovitosti ke kontrole, zda je objekt ve skutečnosti také tak postavený jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Všechny technické údaje pro zpracování PENB proto zajišťují naši technici napříč celou ČR.

 • Kdy se PENB nemusí realizovat? Pro co jsou výjimky?

  Jedná o výjimky ze zákona. Tedy není třeba zpracovávat PENB pro objekty zapsané na katastru nemovitostí pro rekreační účely, památky, objekty náboženských účelů užití, objekty menší jak 50m2 energeticky vztažné plochy. Dále pak při převodu členských práv, dědictví, darování a exekuci. Dále pak u objektů, které nefungují jako energetické hospodářství. Některé objekty mohou být osvobozeny od PENB prohlášením památkového úřadu.