inspekce nemovitostí energetický průkaz  energetický audit energetický audit
 
 

 

 

 

 

 

Povinnost zpracování energetického průkazu

Povinnost vypracování energetického průkazu

Novela zákona o hospodaření energií od příštího roku zavádí řadu povinností s cílem snížit spotřebu energie při provozu budov.

Energetická náročnost budovy se hodnotí na základě celkové roční dodané energie, která je chápána jako množství energie dodané do budovy, včetně energie vyrobené v budově obnovitelnými zdroji energie a spotřebované v budově. Jde tedy zejména o množství energie potřebné na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení budovy.

Požadavky na energetickou náročnost budovy se nevztahují na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, na kulturní památky, budovy pro náboženské účely a zejména na stavby pro rodinnou rekreaci.

V obecné rovině jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování tzv. průkazu energetické náročnosti budovy, a to:

  1. při výstavbě všech nových budov;
  2. při užívání budov orgánem veřejné správy
  3. při užívání obytných domů nebo administrativních budov od 1.7.2015

Majitel budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí od 1. 7.205 zajistit zpracování průkazu při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu), při jejím pronájmu a od 1. ledna 2016 též při pronájmu ucelené části (například bytu).

Vlastník bytové jednotky a budovy

Vlastník jednotlivé bytové jednotky je povinen zajistit uvedení energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji bytové jednotky a od 1. 7. 2015 a dále při pronájmu jednotky od 1.1.2016 na základě zpracování průkazu, které má za povinnost obstarat majitel objektu.

Vlastník je dále povinen předložit energetický průkaz zájemci o koupi jednotky před uzavřením kupní smlouvy a od 1. ledna 2016 i zájemci o nájem jednotky. Pokud vlastníku bytu nebude na písemnou žádost průkaz vydán společenstvím vlastníků jednotek, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky, ovšem musí prokázat, že takový průkaz písmeně na SVJ požadoval a v případě že jej neobdrží do doby uzavření kupní smlouvy, musí toto ohlásit na SEI. V takovém případě musí od 1. 7. 2015 zveřejňovat ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech v nejhorší energetické třídě, tedy G

Úprava se nevztahuje na převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, nicméně bytové družstvo si bude muset energetický průkaz také nechat zpracovat od ledna 2016.

Pokuty v případě nesplnění

Pokud vlastník bytové jednotky nepředloží nebo nepředá zájemci o koupi (zájemci o nájem) průkaz energetické náročnosti, popř. nepředloží vyúčtování dodávek elektřin, plynu a tepelné energie, resp. nezajití uvedení energetických ukazatelů v informačních a reklamních materiálech, může mu být uložena za porušení této povinnosti pokuta až do výše 100.000,- Kč. Pokud nezajistí vypracování průkazu energetické náročnosti vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, může mu být uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, případně do provedení větší změny dokončené budovy (obláky budovy 25%), pro kterou byl zpracován. Průkaz může být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou, který je veden v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz obsahuje také grafickou část, která je běžně označována jako energetický štítek.

Energetické průkazy jsou chápány jako ukazatele spotřeby energie budovy, které dávají zájemcům o koupi či nájem budovy a bytů možnost zhodnotit provozní náklady, popř. náklady na případnou rekonstrukci. Zařadí se tak k dalším již existujícím ukazatelům, jako je například spotřeba paliva v technických průkazech vozidel nebo spotřeba elektrické energie elektrickými spotřebiči.

 

 

objednavka_buton